Poradnia okulistyczna dla dorosłych i dzieci

Porad­nia okulisty­czna dla dorosłych i dzieciNZOZ OKULAP

Okulista Radzionków

Porad­nia okulisty­czna świad­czy usługi dla dorosłych i dla dzieci. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diag­nos­ty­czny, m.in. perymetr kom­put­erowy, autok­er­a­tore­frak­tometr, tonometr aplana­cyjny oraz szereg urządzeń które pozwalają lekar­zom pracu­ją­cym w naszej poradni szy­b­ciej i dokład­niej zdi­ag­no­zować zgłasza­jącego się do nas pacjenta.

Świad­czymy usługi w zakresie:

 • kom­put­erowego pola widzenia
 • diag­nos­tyki i leczenia jaskry
 • diag­nos­tyki schorzeń soczewki (np.zaćmy)
 • diag­nos­tyki i leczenia chorób siatkówki
 • diag­nos­tyki i leczenia AMD czyli star­czego zwyrod­nienia plamki
 • diag­nos­tyki i leczenia schorzeń przed­niego odcinka oka (zespół suchego oka, zapale­nie spo­jówek, skrzy­d­lik, niepraw­idłowo ros­nące rzęsy)
 • diag­nos­tyka i lecze­nie zeza
 • dobór oku­larów i soczewek kontaktowych

Lecze­nie schorzeń takich jak:

 • zez i niedowidze­nie u dzieci,
 • jaskra,
 • zaćma,
 • choroby przed­niego odcinka oka.

Wykonu­jemy zabiegi takie jak:

 • plas­tyka powiek,
 • usuwanie drob­nych zmian powiekowych i spojówkowych.

Na miejscu można zamówić oku­lary dokład­nie takie jakie zle­cił lekarz, szyte na miarę.
Takie oku­lary są zde­cy­dowanie lep­sze niż każde „gotowce”, których należy się wystrzegać.

Lekarze

Rez­er­wuj termin

Zobacz też:

Profil Facebook