Poradnia neurologiczna

Porad­nia neu­ro­log­icznaNZOZ OKULAP

Neurolog Radzionków

Porad­nia neu­ro­log­iczna świad­czy usługi dla wszys­t­kich pac­jen­tów wyma­ga­ją­cych diag­nos­tyki i leczenia schorzeń neu­ro­log­icznych. Zal­icza się do nich choroby cen­tral­nego układu ner­wowego ( mózgu i rdzenia krę­gowego ) a także choroby ner­wów obwodowych ( rwa kul­szowa, neu­ropatie itp.)

W bada­niu neu­ro­log­icznym poza pod­sta­wowym pełnym badaniem obe­j­mu­ją­cym wywiad, badanie lekarskie korzys­tamy z wielu badań dodatkowych ( EEG, EMG, tomo­grafia kom­put­erowa, rezo­nans mag­ne­ty­czny) , co pozwala na dokładną diag­nos­tykę i możli­wość postaw­ienia pre­cyzyjnego rozpoz­na­nia choroby.

Lekarze

Rez­er­wuj termin

Zobacz też:

Profil Facebook