Informacje dotyczące zagrożenia epidemicznego koronawirusem

Rzetelne źródła informacji

Zasady obow­iązu­jące w NZOZ OKULAP

W związku z potenc­jal­nym ryzykiem zaraże­nia koron­awirusem SARS-​Cov-​19 oraz w trosce o bez­pieczeństwo naszych pac­jen­tów i per­son­elu w Niepub­licznym Zakładzie Opieki Zdrowot­nej OKU­LAP zostały wprowad­zone następu­jące zasady postępowa­nia epi­demi­o­log­icznego i medycznego:

• Osoby wchodzące do budynku NZOZ OKU­LAP nie mogą wykazy­wać objawów choroby ( tem­per­atura powyżej 37,5C, kaszel duszność)

• Pac­jent umówiony na wiz­ytę może pojawić się maksy­mal­nie z jedną osobą towarzyszącą nie wcześniej niż 1015 minut przed wyz­nac­zoną godz­iną wizyty.

• Każda osoba wchodząca do budynku NZOZ OKU­LAP zobow­iązana jest do przestrze­ga­nia wprowad­zonych zasad bezpieczeństwa

• Każdy pac­jent, u którego wys­tępuje gorączka, kaszel, duszności lub który miał bliski kon­takt z osobą chorą, pros­zony jest o kon­takt tele­fon­iczny z rejes­tracją w celu odwoła­nia zaplanowanej wiz­yty i ustal­e­nia nowego terminu.

• Każdy pac­jent, który prze­by­wał w ostat­nich 14 dni­ach zagranicą, pros­zony jest o kon­takt tele­fon­iczny z rejes­tracją w celu odwoła­nia zaplanowanej wiz­yty lub zabiegu i umówienia nowego terminu

Bardzo prosimy o bezwzględne przestrze­ganie zasad bezpieczeństwa.

Profil Facebook