dr Katarzyna Trompeta

Lekarz NZOZ OKULAP

Katarzyna Trompeta - lekarz okulista NZOZ OKULAP Radzionków

Katarzyna Trompeta – lekarz, spec­jal­ista okulistyki, ekspert w dziedzinie chirurgii powiek.

Absol­wen­tka Zabrza­ńskiego Wydzi­ału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medy­cznej (spec­jal­iza­cja w 2005 roku).

W lat­ach 19972005 asys­tent w II Klin­ice Okulistyki ŚAM w Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym nr 1 w Bytomiu.

Od 2005 do 2008 roku pra­cow­ała i ksz­tał­ciła się w Ośrodku Zabiegów Dzi­en­nych Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego nr 1 w Bytomiu, którym kierowała dr n.med. Krystyna Jochan.

20082015 Pry­watny Szpi­tal Klin­ica 2000 w Katow­icach – zaj­mowała się chirurgią refrak­cyjną – laserową korekcją wad wzroku oraz zab­ie­gami w zakre­sie chirurgii powiek.

Aktu­al­nie (od 2008 roku) – sze­fowa NZOZ OKU­LAP w Radzionkowie.

Członk­ini Pol­skiego Towarzystwa Okulisty­cznego oraz Europe­jskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrak­cyjnej. Reg­u­larnie uczest­niczy w kur­sach i zjaz­dach branżowych (również w języku ang­iel­skim) pod­nosząc swoje kwalifikacje.

W Porad­ni okulisty­cznej dla dorosłych i dzieci wykonuje zabiegi takie jak plas­tyka powiek, usuwanie drob­nych zmian powiekowych i spojówkowych.

Najczęś­ciej leczy schorzenia takie jak:

  • zez i niedowidze­nie u dzieci,
  • jaskra,
  • zaćma,
  • choroby przed­niego odcinka oka.

Gdyby miała udzielić uni­w­er­sal­nej rady, dzi­ała­jącej dla Wszys­t­kich pac­jen­tów, brzmi­ałaby ona: „dr Google jest złym doradcą”.

W swo­jej pracy najbardziej ceni uśmiech pac­jenta i brak kole­jek w porad­ni­anej poczekalni – czyli wszys­tko o czasie.

O swoich współpra­cown­ikach mówi “Wszys­tkim sze­fom życzyłabym takiego zespołu!”.

Cer­ty­fikaty

  • Cer­tifi­cate of Atten­dance for Katarzyna Trompeta XXVII Con­gress of the Euro­pean Soci­ety of Cataract and Refrac­tive Sur­geons, Barcelona, Spain, 2009, Sur­gi­cal Skills Train­ing Course: LASIK
  • Cer­tifi­cate of Atten­dance for Katarzyna Trompeta XXVII Con­gress of the Euro­pean Soci­ety of Cataract and Refrac­tive Sur­geons, Barcelona, Spain, 2009, Sur­gi­cal Skills Train­ing Course: LASIK: Basic Steps For Safety And Great Results
  • Cer­ty­fikat: Chirur­gia plas­ty­czna i rekon­struk­cyjna w okulistyce, Zakopane, 2017, Kat­e­dra Kliniki Okulisty­cznej UM w Lubline oraz Kliniki Okulistyki CM UJ w Krakowie
  • Cer­ty­fikat: OMD Pro­fesjon­alna komu­nikacja i obsługa pac­jenta w gabinecie

Zobacz więcej: Porad­nia okulisty­czna dla dorosłych i dzieci

Rez­er­wuj wizytę

Zobacz też:

Profil Facebook