dr n. med. Wojciech Jędrzejewski

Lekarz NZOZ OKU­LAP dr n. med. Woj­ciech Jędrzejewski

Po ukończe­niu Wydzi­ału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medy­cznej w Zabrzu w 1997 roku rozpoczął pracę na Odd­ziale Okulisty­cznym Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego Nr 1 w Bytomiu. Jed­nocześnie pra­cował naukowo, co zaowocow­ało w 1999 roku nom­i­nacją na stanowisko asys­tenta w Kat­e­drze i Odd­ziale Klin­icznym Okulistyki w Bytomiu, Śląskiej Akademii Medy­cznej w Katow­icach.

Jego dorobek naukowy to ponad 40 prac wydrukowanych w cza­sopis­mach medy­cznych i prezen­towanych na zjaz­dach okulistycznych.

W 2005 roku zdał egza­min spec­jal­iza­cyjny w zakre­sie okulistyki, a następ­nie w 2007 roku obronił rozprawę doktorską.

Od 2008 roku pracuje w Szpi­talu im. Hagera w Tarnows­kich Górach, pełniąc funkcję zastępcy ordy­na­tora Odd­zi­ału Okulistyki.

Wykonuje wiele pre­cyzyjnych zabiegów okulisty­cznych – między innymi zabiegi usunię­cia zaćmy oraz witrek­tomii (oper­acje szk­listkowo – siatkówkowe).

Dr Jędrze­jew­ski stale posz­erza swoje umiejęt­ności prak­ty­czne i teo­re­ty­czne uczest­nicząc w wielu kur­sach i szkole­ni­ach kra­jowych i zagranicznych. Odbył między innymi szkole­nie w ośrodku chirurgii witre­o­reti­nal­nej w Bre­men (Niemcy).

Jeste członkiem Pol­skiego Towarzystwa Okulisty­cznego (PTO) oraz Europe­jskiego Towarzystwa Witreo – Reti­nal­nego (EVRS).

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

W Radzionkowie, w przy­chodni OKU­LAP przyj­muje w Poradni okulisty­cznej dla dorosłych i dzieci.

Rez­er­wuj wizytę

Profil Facebook