Optyk

Optyk Radzionków

Salon Opty­czny – Optyk Radzionków

Zobacz też: Porad­nia okulistyczna

Przy­chod­nia posi­ada min. nowocześnie wyposażony Salon Optyczny.

Chcemy zaprosić Państwa do naszej firmy, gdzie gwaran­tu­jemy indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego Klienta. W naszej dzi­ałal­ności zwracamy szczególna uwagę na pro­fesjon­alną obsługę klienta, pro­ponu­jemy atrak­cyjne ceny opraw oku­larowych i szkieł korek­cyjnych. Nasz per­sonel to osoby o wysok­iej kul­turze i kwal­i­fikac­jach zawodowych.

Na coraz bardziej wyma­ga­ją­cym rynku usług opty­cznych staramy się nie pozostawać w tyle z nowoś­ci­ami. Stale posz­erzamy swoją wiedzę i kom­pe­tencje, aby w pro­fesjon­alny sposób sprostać wyma­gan­iom staw­ianym przez naszych Klientów.

Rabat do –40 % na wybrane mod­ele oku­larów przeciwsłonecznych.

Godziny urzę­dowa­nia

  • poniedziałek-​czwartek 9:0017:00
  • piątek 8:0015:00
  • sob­ota, niedziela: nieczynne

Optyk Radzionków

Soczewki pro­gresy­wne

W ciągu ostat­nich kilku lat można zauważyć w Polsce dynam­iczny wzrost pop­u­larności soczewek pro­gresy­wnych, które coraz częś­ciej zastępują soczewki dwuogniskowe.

Jest to zasługa przede wszys­tkim este­tyki oku­larów pro­gresy­wnych, na których nie widać linii podzi­ału soczewki. Jest to ważné dlat­ego, że w dzisiejszych cza­sach znaczna ilość ludzi noszą­cych oku­lary przy­wiązuje bardzo dużą wagę do włas­nego wiz­erunku i dąży do tego, aby wyglą­dać młodo i atrakcyjnie.

Ważna zaletą tych soczewek jest płynne prze­jś­cie od odległości do dali, poprzez odległości pośred­nie aż do bliży. Uni­w­er­sal­ność szkieł pro­gresy­wnych doskonale sprawdza się np. pod­czas prowadzenia samo­chodu, gdzie najbardziej korzysta się z obszaru do dali, a dzięki obszarowi do bliży świet­nie widać zegary i całe wnętrze. Również dobrze sprawdza się pod­czas codzi­en­nych czyn­ności jak np. robi­e­nie zakupów.

Oku­lary przeciwsłoneczne

Oku­lary prze­ci­wsłoneczne kupi­one na ulicznym stra­ganie to nie jest dobry pomysł. Mimo, że często przy­pom­i­nają te pro­fesjon­alne, w isto­cie daleko im do nich. Cza­sem mają one nawet poprzyk­le­jane nalepki infor­mu­jące o tym, że mają filtr promie­niu UVB, ale to tylko chwyt reklam­owy, który nie ma nic wspól­nego z rzeczywistością.

Promieniowanie UVB jest szczegól­nie niebez­pieczne w bardzo słoneczne dni (zarówno latem, jak i zimą). Dlat­ego w takie dni nie należy ruszać się z domu bez oku­larów słonecznych, które zatrzy­mują te niszczące fale świ­etlne. Pier­wszym symp­tomem tego, że nasze oku­lary są złe jest ból oczu, szczegól­nie przy patrze­niu na boki oraz pojaw­ie­nie się trud­ności w kon­cen­trowa­niu wzroku na jed­nym punkcie. Pod­sumowu­jąc– kiedy uży­wamy oku­larów bez odpowied­nich fil­trów czy polaryza­cji przy­czy­ni­amy się do pog­a­rsza­nia stanu zdrowot­nego naszych oczu.

Oku­lary odporne na pęknięcia

Najnowsza tech­nolo­gia umożli­wia nam wyko­nanie oku­larów bez­piecznych w każdych warunk­ach. Dzieci, sportowcy, osoby prowadzące akty­wny tryb życia czy użytkown­icy opraw typu patent – wszyscy oni narażeni są na mechan­iczne uszkodzenia soczewek.

Szkła indek­sowane = szkła pocieniane

Oku­lary zde­cy­dowanie wpły­wają na nasz wiz­erunek. Odpowied­nio dobrane będą naszym atutem. Znacze­nie ma tu nie tylko kolor czy ksz­tałt oprawek ale i jakość wstaw­ionych w nie soczewek. Szkła ochronne dla kierowców.

Dobre oku­lary poza kory­gowaniem wady wzroku chronią oczy przed szkodli­wymi zewnętrznymi czyn­nikami takimi jak promieniowanie UV czy olśnie­nie słoneczne. Kierowca ma jed­nak więk­sze wyma­gania. Jazda o zmierzchu czy we mgle męczy równie mocno jak jazda w sil­nym słońcu.

Oku­lary prze­ci­wsłoneczne z korekcją

Osoby posi­ada­jące wadę wzroku, często narzekają na dyskom­fort uży­wa­nia zwykłych oku­larów słonecznych. Klienci często nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele możli­wości daje współczesna optyka. Nie ma prak­ty­cznie żad­nych ograniczeń co do ksz­tałtu oprawy czy koloru oraz stop­nia zaciem­nienia korek­cyjnych oku­larów prze­ci­wsłonecznych. Można zatem cieszyć się mod­nym wyglą­dem zachowu­jąc kom­fort ostrego widzenia oraz bez­pieczeństwo fil­tracji UV.

Oku­lary ochronne do pracy przy komputerze

Kom­put­ery towarzyszą nam w pracy, w domu, w szkole. Często przy mon­i­torach spędzamy więcej czasu niż nad tek­stem drukowanym. Narażamy nasze oczy na ciągły wysiłek ako­moda­cyjny połąc­zony ze zmęcze­niem wynika­ją­cym ze stałej elim­i­nacji odblasków i reflek­sów pow­sta­ją­cych na zwykłych szkłach.

Rejes­tracja

Zobacz też

Profil Facebook