dr n. med. Jacek Trompeta

Lekarz NZOZ OKU­LAP dr n. med. Jacek Trompeta, spec­jal­ista neu­rochirurgii i chirurgii ogólnej.

Porad­nia neurochirurgiczna

Dr n. med. Jacek Trompeta

Absol­went Wydzi­ału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medy­cznej w Katow­icach. Od 1997 roku asys­tent w Klin­ice Chirurgii Ogól­nej w Bytomiu. W 2005 roku uzyskał stopień spec­jal­isty w dziedzinie chirurgii ogólnej.

W 2007 roku pod­jął pracę w Odd­ziale Neu­rochirurgii i Neu­ro­trau­ma­tologii Szpi­tala Wojew­ódzkiego Nr 4 w Bytomiu, gdzie pod nad­zorem dr Jerzego Pieniążka, doskon­ałego spec­jal­isty i uznanego auto­ry­tetu w dziedzinie chirurgii krę­gosłupa doskon­alił swoje umiejęt­ności. W 2014 roku uzyskał stopień spec­jal­isty w dziedzinie neurochirurgii.

Jest autorem wielu pub­likacji w cza­sopis­mach kra­jowych i zagranicznych oraz doniesień zjaz­dowych z zakresu chirurgii i neu­rochirurgii. Ukończył szkole­nia i wykonuje oper­acje w zakre­sie z mikrochirurgii, leczenia chirur­gicznego chorób krę­gosłupa, chorób naczyniowych ośrod­kowego układu ner­wowego, neu­roonkologii i endoskopowego leczenia chorób ośrod­kowego układu nerwowego.

Od 2010 roku po szkole­niu w Cen­trum Chirurgii Krę­gosłupa i Ter­apii Bólu Szpi­tala Św. Anny w Herne (Niemcy) spec­jal­izuje się w wykony­wa­niu oper­acji krę­gosłupa min­i­mal­nie inwazyjną tech­niką endoskopową. Wykonuje oper­acje krę­gozmyku unikalną metodą z zas­tosowaniem pol­skiego implantu SLIDER („zęby rekina”).

Od 2 października 2018 z posi­ada tytuł dok­tora nauk medycznych.

Rez­er­wuj wizytę

Zobacz też:

Profil Facebook