dr Wojciech Chrobak

Lekarz NZOZ OKU­LAP , neu­rochirurg dr Woj­ciech Chrobak

dr Woj­ciech Chrobak jest absol­wen­tem Śląskiej Akademii Medy­cznej w Katow­icach, Wydzi­ału Lekarskiego w Zabrzu.

Od 2009 roku asys­tent w Odd­ziale Neu­rochirurgii i Neu­ro­trau­ma­tologii Szpi­tala Wojew­ódzkiego Nr 4 w Bytomiu, gdzie pod patronatem kierown­ika spec­jal­iza­cji dr Jerzego Pieniążka, doskon­ałego neu­rochirurga i uznanego auto­ry­tetu w dziedzinie chirurgii krę­gosłupa oraz pozostałych doświad­c­zonych spec­jal­istów z jego zespołu, doskon­alił swoje umiejętności.

Posz­erzał swoje doświad­cze­nie uczest­nicząc w licznych szkole­ni­ach nowoczes­nych tech­nik oper­a­cyjnych (mikrochirur­giczne leczenia patologii OUN, oper­acje endoskopowe, min­i­mal­nie inwazyjne oper­a­cyjne krę­gosłupa) w ośrod­kach pol­s­kich i zagranicznych.

W 2016 roku uzyskał stopień spec­jal­isty w dziedzinie neurochirurgii.

Jest ambit­nym i stale rozwi­ja­ją­cym się lekarzem, doskon­alą­cym nowoczesne tech­niki oper­a­cyjne. Rozwój naukowy sku­pia na zagad­nieni­ach z zakresu tęt­ni­aków naczyń móz­gowych oraz korekcji oper­a­cyjnej spondy­lolis­tezy (kręgozmyk).

Ukończył szkole­nia i wykonuje oper­acje w zakre­sie z mikrochirurgii ośrod­kowego układu ner­wowego, chorób naczyniowych ośrod­kowego układu ner­wowego, neu­roonkologii i endoskopowego leczenia chorób ośrod­kowego układu ner­wowego, leczenia chirur­gicznego chorób zwyrod­nieniowych i ura­zowych krę­gosłupa, patologi ner­wów obwodowych.

Wykonuje oper­acje krę­gozmyku unikalną metodą z zas­tosowaniem pol­skiego implantu SLIDER, tzw. „zęby rekina”.

Jest stałym kon­sul­tan­tem Odd­zi­ału Neurologii.

Głównym miejscem leczenia oper­a­cyjnego – neu­rochirur­gicznego jest Wojew­ódzki Szpi­tal Spec­jal­isty­czny nr 4 w Bytomiu.

Grupy chorób najczęś­ciej leczone:

 • guzy mózgu nad i podnamiotowe,
 • guzy kąta mostowo-​mózdżkowego z zas­tosowaniem neu­romon­i­toringu śródoperacyjnego,
 • choroby naczyniowe mózgu, tęt­ni­aki, naczyniaki,
 • urazy czaszkowo-​mózgowe,
 • wodogłowie,
 • guzy kanału kręgowego,
 • guzy rdzenia krę­gowego z zas­tosowaniem neu­romon­i­toringu śródoperacyjnego,
 • choroba zwyrod­nieniowa krążka międzykrę­gowego w odcinku szyjnym, pier­siowym i lędźwiowym
 • stenoza zwyrod­nieniowa kanału kręgowego
 • krę­gozmyk (spondy­lolis­teza, ześliźnię­cie kręgów),
 • niesta­bil­ność kręgosłupa,
 • zła­ma­nia osteo­poroty­czne trzonów kręgowych,
 • inne urazy kręgosłupa.

Motto:

„Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzial­ność„ Spi­der­Man – Stan Lee

Porad­nia neurochirurgiczna

Rez­er­wuj wizytę

tagi: Neu­rochirurg, Neu­rochirurg Radzionków, Neu­rochirurg Bytom, Woj­ciech Chrobak neu­rochirurg, spec­jal­ista neurochirurg.

Zobacz też:

Profil Facebook