Jakie okulary przeciwsłoneczne?

Oku­lary prze­ci­wsłoneczne kupi­one na ulicznym stra­ganie to nie jest dobry pomysł…

Mimo tego, że często przy­pom­i­nają te pro­fesjon­alne, w isto­cie daleko im do nich. Cza­sem mają one nawet poprzyk­le­jane nalepki infor­mu­jące o tym, że mają filtr promie­niu UVB, ale to tylko chwyt reklam­owy, który nie ma nic wspól­nego z rzeczywistością.

Optyk Tarnowskie Góry

Promieniowanie UVB jest szczegól­nie niebez­pieczne w bardzo słoneczne dni (zarówno latem, jak i zimą). Dlat­ego w takie dni nie należy ruszać się z domu bez oku­larów słonecznych, które zatrzy­mują te niszczące fale świetlne.

Pier­wszym symp­tomem tego, że nasze oku­lary są złe jest ból oczu, szczegól­nie przy patrze­niu na boki oraz pojaw­ie­nie się trud­ności w kon­cen­trowa­niu wzroku na jed­nym punkcie. Pod­sumowu­jąc– kiedy uży­wamy oku­larów bez odpowied­nich fil­trów czy polaryza­cji przy­czy­ni­amy się do pog­a­rsza­nia stanu zdrowot­nego naszych oczu.

Odpowiedni filtr

Dobre oku­lary prze­ci­wsłoneczne powinny zaw­ierać odpowiedni filtr.

Filtr UV

Każde oku­lary, które rzeczy­wiś­cie chronią oczy, a nie tylko wyglą­dają jak oku­lary prze­ci­wsłoneczne, powinny mieć przy­na­jm­niej filtr UV. Taki filtr, w zależności od swo­jej mocy, chroni oczy częś­ciowo lub całkowicie przed szkodli­wym promieniowaniem UVA, UVBUVC. Ilość prze­puszczanego światła zależy od kat­e­gorii filtru.

Promieniowanie UV (promieniowanie ultra­fi­o­le­towe) to niewidzialne dla człowieka, słoneczne promieniowanie elek­tro­mag­ne­ty­czne o dłu­gości fali 10 nm do 400 nm. Stanowi mały pro­cent promieniowa­nia słonecznego docier­a­jącego do ziemi, ale jest bardzo silne i wywiera duży wpływ na organizm.

Promieniowanie UV jest obecne przez cały rok, także w pochmurne dni.

Kat­e­gorię fil­tra zas­tosowanego w oku­larach oznacza się w skali od 1 do 4. Filtr kat­e­gorii 1 prze­puszcza ok. 40% światła, a kat­e­gorii 4 około 8%.

Filtr polaryza­cyjny

Filtr polaryza­cyjny w oku­larach sprawia, że drga­nia fali świ­etl­nej powodu­jące odbi­cia świ­etlne, znikają. Dzięki temu kolory są prawdziwe, żywe i nie męczą oczu, popraw­iają kontrast.

Filtr polaryza­cyjny jest szczegól­nie przy­datny pod­czas jazdy samo­cho­dem czy upraw­ia­nia sportów, węd­karzy, tam gdzie liczą się szy­bkie decyzje bez przekłamań.

W filtr polaryza­cyjny wyposażone są zwykle tylko oku­lary wyższej klasy i na próżno możesz szukać fil­trów polaryza­cyjnych w oku­larach z pop­u­larnych sieciówek.

Aby sprawdzić, czy oku­lary mają filtr polaryza­cyjny, pro­du­cenci często dołączają do oku­larów mały kar­tonik z nadrukiem, który wygląda inaczej oglą­dany w oku­larach (promie­nie odbi­jane inaczej), np. tylko w oku­larach z fil­trem polaryza­cyjnym widać braku­jący szczegół obrazka.

Oku­lary z fotochromem

Fil­try z fotochromem sto­suje się w soczewkach oku­larów korekcyjnych.

Oku­lary z fotochromem cechują się dużym kom­fortem widzenia zarówno w warunk­ach sil­nego jak i słabego oświ­etle­nia. Stopień przy­ciem­nienia oku­larów jest zmi­enny i zależny od natęże­nia światła w otocze­niu. Czas relak­sacji soczewek fotochromem, czyli czas prze­jś­cia od stanu ciem­nego do jas­nego nie następuje naty­ch­mi­as­towo, wynosi kilka minut, w zależności od inten­sy­wności światła.

Jakie soczewki?

Soczewki z fil­trem UV

O szkodli­wym dzi­ała­niu słonecznych promieni ultra­fi­o­le­towych chyba wszyscy słyszeli. Promie­nie UV są niebez­pieczne także dla oczu.

Szczegól­nie niebez­piecznym przy­pad­kiem jest stosowanie oku­larów prze­ci­wsłonecznym bez fil­tru UV, dlat­ego, że przy przy­ciem­nie­niu, źrenice są rozsz­er­zone, absorbują światło, a przy braku odpowied­niej ochrony, oko może ulec uszkodzeniu.

Do oku­larów powinna być dołąc­zona infor­ma­cja o mocy fil­tra UV, potwierd­zona cer­ty­fikatem zgod­ności z normą. Infor­ma­cja o mocy fil­tra powinna być nadrukowana na oprawce oku­larów, nakle­jona na soczewki, wspom­ni­ana w opisie tech­nicznym dołąc­zonym do okularów.

Oku­lary za złotówkę z Chin… Spec­jal­iści są zgodni, że za 20 zł nie da się wypro­dukować soczewek, które poprawnie chronią oczy.

Kolor soczewek

Szary i brą­zowy to dwa najbardziej pop­u­larne kolory soczewek. Wybór koloru soczewek nie jest wyłącznie kwestią estetyczną.

Szare soczewki są nat­u­ralne, zachowują nat­u­ralny kon­trast i kolory otoczenia.

Soczewki brą­zowe popraw­iają kon­trast i głębię ostrości, co sprawia, że oko odpoczywa. Pole­cane szczegól­nie dla osób o wrażli­wych oczach.

Stopień zabar­wienia soczewek

Stopień zabar­wienia soczewek (inten­sy­wność wraże­nia przy­ciem­nienia) zależy przede wszys­tkim od mocy zas­tosowanego fil­tra. Filtr kat­e­gorii 1 prze­puszcza ok. 40% światła, a kat­e­gorii 4 około 8%.
Moc fil­tra oznacza się sym­bo­l­ami cat. 1, cat. 2, cat. 3, cat. 4.

Moc fil­tra dobiera się przede wszys­tkim pod kątem docelowego przez­naczenia oku­larów. Im sil­niejsze nasłonecznie­nie (np. żeglarstwo, wędrówki wysokogórskie) tym wyższa klasa fil­tra. Na pobyt nad morzem najbardziej odpowied­nie będą oku­lary z fil­trem kat­e­gorii rzędu 3, do prowadzenia samo­chodu 2 lub 3.

Wartości te są względne, mogą być inne dla każdej osoby. Ostate­czną wartość fil­tra dobiera optyk, lub okulista, zależnie od para­metrów oka danej osoby.

Mate­riał soczewek

Aktu­al­nie najczęś­ciej wykony­wane są z plas­tiku, szkła lub poliwęglanu.

Głównymi wadami szk­lanych soczewek jest ich duża waga i mała odporność na rozbi­cie. Mimo, że są odporne na zarysowa­nia, tracą jed­nak na pop­u­larności na rzecz soczewek z tworzywa sztucznego.

Plas­tikowe soczewki są podatne na zarysowanie, ale nowoczesne soczewki plas­tikowe posi­adają dodatkowe powierzch­nie utwardzające.

Soczewki poli­węglanowe posłużą dłużej niż plas­tikowe. Są bardzo mocne, nietłukące, pole­cane szczegól­nie sportowcom.

Powłoki

Powłoka lus­trzana

Powłoka lus­trzana chroni oczy przed promieniowaniem IR (promieniowaniem) czer­wonym. Pole­cana szczegól­nie w warunk­ach wysokogórs­kich i pustynnych.

Powłoka utwardza­jąca

Powłoka utwardza­jąca na soczewce zwięk­sza mechan­iczną odporność oku­larów na uszkodzenia. Szczegól­nie przy­datna do ochrony nietr­wałych soczewek wyko­nanych z plastiku.

Powłoka antyre­fleksyjna

Powłoka antyre­fleksyjna to nie to samo, co filtr polaryza­cyjny. Filtr polaryza­cyjny dzi­ała wybiór­czo tylko na promie­nie odpowiedzialne za odbi­cia, ale przy okazji sil­nie zwięk­sza kontrast.

Powłoka antyre­fleksyjna, cią­gle prze­puszcza­jąc 100% światła, zapo­b­iega odbi­ja­niu się światła od oku­larów (od oka), ale nie zmienia kon­trastu obrazu. Dodatkowo chroni też przed osadzaniem się kurzu i kro­pel wody.

Najlep­szą jakość widzenia dają oku­lary z fil­trem polaryza­cyjnym i powłoką antyrefleksyjną.

Powłoka ole­o­fobowa

Powłoka ole­o­fobowa to dodatkowa ochrona przed pal­cow­aniem, zbieraniem się tłuszczu, pomaga utrzy­mać oku­lary w czystości.

Powłoka hydro­fobowa

Powłoka hydro­fobowa na soczewkach oku­larów zapo­b­iega parowa­niu i skra­pla­niu się na na nich wody.
Szczegól­nie ważna w oku­larach sportowych, gdzie woda i pot szczegól­nie dają się we znaki.

Blue blocker

Selek­ty­wny filtr nie prze­puszcza­ją­cych niebieskiego światła UV to tzw. powłoka blue blocker. W efek­cie roz­jaś­nia obraz i poprawia kontrast.

Szczegól­nie pole­cana do pracy w trud­nych warunk­ach (mgła, deszcz).

Oprawki

Oprawki, to głównie kwes­tia este­ty­czna, kwes­tia włas­nego stylu, ale także funkcjonalność.

W salonie opty­cznym możesz przymierzyć setki wzorów i dobrać właś­ciwy dla siebie.

Najbardziej pop­u­larne, tanie, oprawki plas­tikowe łatwo zła­mać, są podatne na dzi­ała­nia tem­per­atury. Ale są wyjątkowo lekkie i plastyczne.

Oprawki met­alowe, np. z antya­ler­gicznej stali nierdzewnej lub lekkiego tytanu, charak­teryzują się więk­szą wytrzy­małoś­cią, można je wymieniać wielokrot­nie i nadają charak­terysty­czny styl.

Oprawki poli­węglanowe są bardzo odporne na mechan­iczne uszkodzenia, często stosowane z połącze­niu z poli­węglanowymi soczewkami, w szczegól­ności w oku­larach przez­nac­zonych dla sportowców.

Dostępne są również oku­lary z mate­ri­ałów nat­u­ral­nych, takich jak drewno czy szylkret (pancerze żółwi).

Kom­fort noszenia w dużej mierze zależy od nanośników (miejsce kon­taktu z oku­larów z nosem). Powinny być wygodne, najlepiej silikonowe lub gumowe. Niek­tóre oku­lary posi­adają też reg­u­lowane nanośniki.

Osłonki boczne są szczegól­nie ważné w oku­larach przeciwsłonecznych.

Zauszniki powinny przyle­gać do twarzy (ale nie uciskać) i mieć odpowied­nią dłu­gość. Dobranie odpowied­niej dłu­gości ułatwiają zauszniki regulowane.

Dobór oprawek do ksz­tałtu twarzy

Ksz­tałt soczewek powinien być inny niż ksz­tałt twarzy i pro­por­cjon­alny do wielkości twarzy.
W zależności od ksz­tałtu nosa należy wybrać sze­rokie (sze­roki nos) lub wąskie (wąski nos) oprawki.
Sil­nie zaz­nac­zone krawędzie odwrócą uwagę od nosa. Wąski mostek (łącze­nie soczewek) opty­cznie pow­ięk­szy nos.

Twarz owalna

Pasuje do niej każdy rodzaj oprawek. Najlepiej jak ich sze­rokość będzie zbliżona do sze­rokości twarzy. Najczęś­ciej oprawki półokrągłe lub w ksz­tał­cie orzecha

Twarz okrągła

Pasują do niej oprawki pros­tokątne, z wyraźnie zarysowanymi kan­tami, opty­cznie wydłuża­ją­cymi twarz.

Twarz kwadra­towa

Oku­lary okrągłe. Aby wydłużyć twarz sto­suje się oprawy, w których linia soczewek zna­j­duje się wysoko, nad brwiami. Patrz oku­lary typu „muchy”.

Twarz trójkątna

Prefer­owane mniejsze soczewki. Pasują do niej oku­lary z wyraźnie zarysowanymi poziomymi liniami.

Oku­lary dla dzieci

Oczy dzieci są wyjątkowo wrażliwe, więc ich oku­lary powinny być dobre jakościowo.

Ochrona przed promieniowaniem UV powinna być stupro­cen­towa (UV400). Soczewki plas­tikowe (ew. poli­węglanowe), w kolorach brą­zowym, szarym lub ciem­nozielonym. Przyda się też filtr polaryzacyjny.

Dla najmłod­szych pole­camy także oku­lary z gumką.

Pod­sumowanie

Warto zain­west­ować w dobre okulary!

Najważniejszym para­me­trem jest jakość fil­tra UV. Ide­alne oku­lary prze­ci­wsłoneczne mają wysok­iej jakości filtr UV, filtr antyre­fleksyjny i polaryza­cyjny, powłokę utwardza­jącą, ole­o­fobową i hydro­fobową. Są dos­tosowane do przez­naczenia i docelowych warunków uży­cia, więc warto mieć kilka par.

Salon Opty­czny w Radzionkowie

Profil Facebook