Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez KJT SP. Z O.O.

Dane admin­is­tra­tora danych oraz inspek­tora ochrony danych

W świ­etle obow­iązu­ją­cych przepisów jesteśmy Admin­is­tra­torem państwa danych osobowych. Oznacza to, że KJT SP. Z O.O. z siedz­ibą w 41922 Radzionkowie, przy ul. Gen. W. Siko­rskiego 7a, odpowiada za ich wyko­rzys­tanie w sposób bez­pieczny, zgodny z umową oraz obow­iązu­ją­cymi przepisami.

NIP: 645 254 80 99 REGON: 365222841 Tele­fon: 32 289 41 67

Inspek­torem Ochrony Danych Osobowych jest Dawid Szarek

Adres e-​mail: rodo@medkomp.pl

Cel przetwarza­nia danych

Państwa dane będą przetwarzane przez Admin­is­tra­tora danych w celu:

 • udzie­le­nia świad­czenia zdrowotnego,
 • wys­taw­ienia fak­tury VAT,
 • rozliczenia z NFZ,
 • statysty­cznym,
 • real­iza­cji praw pacjenta,
 • skarg i wniosków,
 • kon­taktu tele­fon­icznego z pacjentem,
 • udostep­nienia wyników Państ­wowej Stacji Epidemiologicznej,
 • zwięk­szenia bez­pieczeństwa pac­jen­tów w związku z mon­i­toringiem na tere­nie placówki.

Infor­ma­cje o zami­arze przekazy­wa­nia danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazu­jemy ich do Państwa trzeciego.

Prawnie uza­sad­nione interesy real­i­zowane przez administratora

Państwa dane mogą być przez nas wyko­rzysty­wane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, informacji:

 • na adres e-​mail pacjentów

Infor­ma­cje o odbior­cach danych osobowych lub kat­e­go­ri­ach odbiorców

Odbior­cami przetwarzanych przez nas Państwa danych są:

 • Inspek­tor Ochrony Danych,
 • NFZ,
 • inne placówki medy­czne (dot. badań diag­nos­ty­cznych, lab­o­ra­to­ryjnych, cyto­log­icznych, histopa­to­log­icznych, RTG, MMG, MRI, TK)
 • dostawca opro­gramowa­nia Informatycznego,
 • Urząd Wojew­ódzki,
 • Min­is­ter Zdrowia,
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • organy ści­ga­nia,
 • ZUS,
 • towarzystwa ubez­pieczeniowe,
 • osoby upoważnione,
 • Sanepid,
 • ser­wis sprzętu medycznego,
 • infor­matyk,
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • Komisja ds. zdarzeń medycznych,
 • inne pod­mioty przetwarzające.

Okres przez który Państwa dane osobowe będą prze­chowywane, a gdy nie jest to możliwe kry­te­ria ustal­e­nia tego terminu

Państwa dane osobowe będą przez nas prze­chowywane przez okres:

Zgod­nie z Art. 29 USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pac­jenta i Rzeczniku Praw Pac­jenta Pod­miot udziela­jący świad­czeń zdrowot­nych prze­chowuje doku­men­tację medy­czną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalen­dar­zowego, w którym doko­nano ostat­niego wpisu, z wyjątkiem:

 • doku­men­tacji medy­cznej w przy­padku zgonu pac­jenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatru­cia, która jest prze­chowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalen­dar­zowego, w którym nastąpił zgon;
  a) doku­men­tacji medy­cznej zaw­ier­a­jącej dane niezbędne do mon­i­torowa­nia losów krwi i jej skład­ników, która jest prze­chowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalen­dar­zowego, w którym doko­nano ostat­niego wpisu;
  2) zdjęć rentgenows­kich prze­chowywanych poza doku­men­tacją medy­czną pac­jenta, które są prze­chowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalen­dar­zowego, w którym wyko­nano zdję­cie;
  3) skierowań na bada­nia lub zle­ceń lekarza, które są prze­chowywane przez okres:
  a) 5 lat, licząc od końca roku kalen­dar­zowego, w którym udzielono świad­czenia zdrowot­nego będącego przed­miotem skierowa­nia lub zlece­nia lekarza,
  b) 2 lat, licząc od końca roku kalen­dar­zowego, w którym wys­taw­iono skierowanie – w przy­padku gdy świad­cze­nie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pac­jenta w ustalonym ter­minie, chyba że pac­jent ode­brał skierowanie;
  4) doku­men­tacji medy­cznej doty­czącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest prze­chowywana przez okres 22 lat.
 1. Po upły­wie okresów wymienionych w ust. 1 pod­miot udziela­jący świad­czeń zdrowot­nych niszczy doku­men­tację medy­czną w sposób uniemożli­wia­jący iden­ty­fikację pac­jenta, którego doty­czyła. Doku­men­tacja medy­czna przez­nac­zona do zniszczenia może być wydana pac­jen­towi, jego przed­staw­icielowi usta­wowemu lub oso­bie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po upły­wie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowa­nia z doku­men­tacją medy­czną będącą mate­ri­ałem archi­wal­nym w rozu­mie­niu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o nar­o­dowym zaso­bie archi­wal­nym i archi­wach (Dz. U. z 2016 r. poz. 15061948 oraz z 2017 r. poz. 1086), sto­suje się przepisy wydane na pod­stawie art. 5 ust. 22b tej ustawy.
  Rejestr udostęp­nionej doku­men­tacji medy­cznej – 20 lat.

Dane zawarte na fak­tu­rach VAT będą przetwarzane przez okres 5 lat – zgod­nie z ustawą o podatkach od towarów i usług.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • usunię­cia danych – w zakre­sie przewidzianym w obow­iązu­ją­cych przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarza­nia – w zakre­sie przewidzianym w obow­iązu­ją­cych przepisach prawnych;
 • wniesienia sprze­ciwu;
 • przenoszenia danych – w zakre­sie przewidzianym w obow­iązu­ją­cych przepisach prawnych;
 • skargi do organu nad­zor­czego – jeżeli uznają państwo, że przetwarzamy Wasze dane z narusze­niem przepisów powszech­nie obowiązujących.

Infor­ma­cje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Jeżeli wyko­rzys­tanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wyko­na­nia umowy, real­iza­cji obow­iązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uza­sad­nionego interesu, możemy prosić o wyraże­nie zgody na określony sposób wyko­rzys­ta­nia Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wyco­fać (nie będzie to wpły­wać na zgod­ność z prawem wyko­rzys­ta­nia Państwa danych przed cofnię­ciem zgody).

Infor­ma­cje czy podanie danych osobowych jest wymo­giem usta­wowym lub umownym lub warunk­iem zawar­cia umowy oraz czy osoba, której dane doty­czą jest zobow­iązana do ich poda­nia i jakie są ewen­tu­alne kon­sek­wencje niepodania

Zgod­nie z Art. 25 USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pac­jenta i Rzeczniku Praw Pac­jenta Doku­men­tacja medy­czna zaw­iera co najmniej:

 • oznacze­nie pac­jenta, pozwala­jące na ustal­e­nie jego tożsamości:
  a) nazwisko i imię (imiona),
  b) datę urodzenia,
  c) oznacze­nie płci,
  d) adres miejsca zamieszka­nia,
  e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przy­padku noworodka – numer PESEL matki, a w przy­padku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer doku­mentu potwierdza­jącego tożsamość,
  f) w przy­padku gdy pac­jen­tem jest osoba mało­let­nia, całkowicie ubezwłas­nowol­niona lub niez­dolna do świadomego wyraże­nia zgody – nazwisko i imię (imiona) przed­staw­iciela usta­wowego oraz adres jego miejsca zamieszka­nia;
  2) oznacze­nie pod­miotu udziela­jącego świad­czeń zdrowot­nych ze wskazaniem komórki orga­ni­za­cyjnej, w której udzielono świad­czeń zdrowot­nych;
  3) opis stanu zdrowia pac­jenta lub udzielonych mu świad­czeń zdrowot­nych;
  4) datę sporządzenia.
 1. W doku­men­tacji medy­cznej zamieszcza się infor­ma­cję o wyda­niu opinii albo orzeczenia, o których mowa w art. 31 ust. 1.
 2. Przepisów o doku­men­tacji medy­cznej nie sto­suje się do danych doty­czą­cych treści zgłoszeń alar­mowych, w tym nagrań rozmów tele­fon­icznych, o których mowa w art. 24b ust. 12 ustawy z dnia 8 wrześ­nia 2006 r. o Państ­wowym Ratown­ictwie Medy­cznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 18682020 oraz z 2017 r. poz. 60).
  Numer doku­mentu tożsamości – USTAWA z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych;
  Numer NIP – zgod­nie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  Numer tele­fonu i adres e-​mail – brak poda­nia numeru tele­fonu i adresu e-​mail skutkuje tym, iż nie dostar­czymy państwu doku­men­tacji medy­cznej drogą elektroniczną;

Infor­ma­cje o zau­tomaty­zowanym pode­j­mowa­niu decyzji, w tym o pro­filowa­niu, o którym mowa w art. 22 ust. 14, oraz przy­na­jm­niej w tych przy­pad­kach – istotne infor­ma­cje o zasadach ich pode­j­mowa­nia, a także znacze­niu i przewidy­wanych kon­sek­wenc­jach takiego przetwarza­nia dla osoby, której dane dotyczą

W związku z udzielaniem świad­czenia zdrowot­nego finan­sowanego z środ­ków pub­licznych, twój numer PESEL będzie przetwarzany poprzez jego pro­filowanie. Oznacza to, że admin­is­tra­tor danych w dniu wiz­yty potwierdzi Twoje uprawnienia do świad­czeń zdrowot­nych finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych. Pro­filowanie odbywa się wyłącznie na pod­stawie przepisów ustawy o świad­czeni­ach usług opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków publicznych.

Kon­takt

Nasze dane kontaktowe:

NIP: 6452548099
REGON: 365222841
Tele­fon: 32 289 41 67

Dane kon­tak­towe inspek­tora ochrony danych: rodo@medkomp.pl

Profil Facebook