Poradnia medycyny pracy

Porad­nia medy­cyny pracyNZOZ OKULAP

Przychodnia Radzionków

Niepub­liczny Zakład Opieki Zdrowot­nej OKU­LAP jest również odpowiedzią na aktu­alne wyma­gania Klien­tów z zakresu przeprowadza­nia badań pro­fi­lak­ty­cznych pracowników.

Wyłącznie dla firm z pod­pisaną umową na bada­nia pracownicze

Medy­cyna pracy, którą Państwu ofer­u­jemy to nowoczesne rozwiąza­nia i pro­fesjon­alna obsługa. Naszą ofertę kieru­jemy do firm, przed­siębiorstw i insty­tucji zain­tere­sowanych medy­cyną pracy w rejonie Radzionkowa, Byto­mia, Zabrza, Gli­wic i okolic liczą­cych na szy­bką obsługę, dobre ceny i pro­fesjon­alne doradztwo w zakre­sie opieki pro­fi­lak­ty­cznej nad pra­cown­ikami i bada­ni­ami medy­cyny pracy.

Lekarze

Rez­er­wuj termin

Zobacz też:

Profil Facebook