Jak upał może uszkodzić okulary?

5 lat temu
Okulary upaly

Przed nami fala wakacje, fala upałów, wysokie tem­per­atury. Jak one wpły­wają na okulary?

Znasz to uczu­cie, kiedy wsi­adasz do samo­chodu i uderza Cię fala gorąca?

Takie tem­per­atury mogą zniszczyć Twoje oku­lary, szczegól­nie jeśli pozostaw­isz je w nagrzanym samochodzie.

Uszkodzenia, odksz­tałce­nia oprawek

Ekstremalne tem­per­atury mogą odksz­tał­cić oprawki, w szczegól­ności plas­tikowe oprawki oku­larów przeciwsłonecznych.

Odksz­tałce­nia oprawek powodują niepraw­idłowe dopa­sowanie do nosa i twarzy.

Oprawki i soczewki są wyko­nane z różnych mate­ri­ałów, które pod wpły­wem tem­per­atury inaczej się rozsz­erzają. Może to prowadzić do kośla­wości i defor­ma­cji okularów.

W skra­jnych przy­pad­kach zmi­any są trwałe i po oku­lary pozostają zde­for­mowane po powro­cie do nor­mal­nych temperatur.

Wpływ tem­per­atury na soczewki

Ciepło może uszkodzić także soczewki. Filtr polaryza­cyjny uży­wany w każdych dobrych oku­larach może zostać uszkod­zony właśnie przez wysokie temperatury.

Także inne powłoki nanos­zone na szkła, np. powłoka antyre­fleksyjna mogą zostać uszkod­zone (popękać, złuszczyć się) w wyniku dzi­ała­nia temperatury.

Bardzo duże waha­nia tem­per­atury powodują, że szkła w oku­larach rozsz­erzają się i kur­czą, co może powodować zmi­anę ich charak­terystyki. Może to się wiązać z wraże­niem, że w upałach wzrok się pogarsza.

Jak dbać o oku­lary pod­czas upałów?

Pod­czas upałów pamię­taj aby nie wys­taw­iać oku­larów na duże waha­nia tem­per­atury. Nigdy nie zostaw­iaj oku­larów w nagrzanym samo­chodzie. Nigdy nie zostaw­iaj ich blisko szyby. Jeśli odkładasz oku­lary, powinny być zawsze w cieniu.

Pamię­taj, żeby w lecie zawsze chronić oczy oku­larami przeciwsłonecznymi!

Profil Facebook