Poradnia leczenia wad postawy

Porad­nia leczenia wad postawyNZOZ OKULAP

Praw­idłowa postawa ciała ma ogromne znacze­nie dla zdrowia dziecka jak i dorosłego człowieka. Wady postawy to obec­nie coraz poważniejszy prob­lem doty­czący dzieci i młodzieży. Obniżają one ogólną sprawność, hamują rozwój nat­u­ral­nych czyn­ności ruchowych. Dlat­ego odpowied­nio wczesna diag­noza i zas­tosowanie praw­idłowego leczenia jest bardzo ważné.

Najczęst­sze wady postawy to:

  • plecy okrągłe
  • plecy wklęsłe
  • plecy wklęsło-​okrągłe
  • sko­liozy czyli boczne skrzy­wienia kręgosłupa
  • wady klatki pier­siowej (klatka lejkowata, klatka kurza)
  • wady kończyn dol­nych (kolana koślawe, szpotawe, stopa płaska, płasko-​koślawa, szpotawa, wydrążona)

Zaj­mu­jemy się lecze­niem wrod­zonych i naby­tych schorzeń narządu ruchu tj. zespoły bólowe w prze­biegu choroby zwyrod­nieniowej krę­gosłupa, zespoły korzeniowe, dyskopatie, zapale­nia okołosta­wowe, stany po urazach narządów ruchu, ner­wobóle, uszkodzenia i poraże­nia ner­wów obwodowych.

Lekarze

Rez­er­wuj termin

Zobacz też:

Profil Facebook